top of page

Еразъм+ Румъния


Еразъм + е програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020. Образованието, обучението, младежта и спорта могат да допринесат много, за да се намери отговор на социално-икономическите промени, основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието и за подпомагане на изпълнението на европейския дневен ред на политиката за растеж, работни места, справедливост и социално включване.

Програмата подкрепя дейности, сътрудничество и инструменти в съответствие с целите на стратегията Европа 2020 и нейните водещи инициативи, като например Младежта в движение и Програмата за нови умения и работни места. Програмата също така допринася за постигане на целите на Стратегическата Рамка за Обучение и Образование за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението и на Европейската стратегия за младежта през Отоврените методи за координация.

От тази инвестиция в знания, умения и компетенции ще се възползват физически лица, институции, организации и обществото като цяло, като допринесат за растеж и осигуряване на справедливост, просперитет и социално включване в Европа и извън нея.


През 2016 г. бюджетът на Румъния за Еразъм + е 57.728.545 евро.

43,163,595 евро са предназначени за проекти за мобилност, 13.839.774 евро за проекти за стратегическо партньорство и 275.176 евро за младежки проекти в структуриран диалог.

По сектори бюджетът се разпределя, както следва:

  • Училищно образование: € 7,110,584

  • Университети: € 27,275,638

  • Обучение: € 13,542,789

  • Образование за възрастни: € 2,170,000

  • Младеж: € 7,178,814

Изготвил: Раду-Йоан Барбу

За проект: Възможности за българските младежи в България, Европа и света


bottom of page