top of page

Изгледи от Европейския форум за образование, обучение и младежЕвропейският форум за образование, обучение и младеж се проведе в Брюксел на 20-21 октомври 2016 г. Форумът събра 400 участници от 33 страни, участващи в Еразъм+, да дискутират Програмата за нови умения за Европа и да проучат как може да се свържат образованието, пазарът на труда и обществото.

Приета през юни 2016 г., на Програмата за нови умения за Европа има за цел да насърчи развитието на умения и компетенции от ранни години. Подобряване на уменията и образованието са от съществено значение за повишаване на пригодността за заетост и създаване на справедливи, всеобхватни и устойчиви общества.

Тибор Наврачич, европейски комисар по образованието, културата, младежта и спорта, откри с изявление относно двойната роля на уменията. Уменията правят хората годни за наемане на работа през целия живот, но и им помагат да имат активна роля в обществото. Той също така подчерта важността на доброволчеството и неговия потенциал да осигури на младите хора съответните умения, които да са им полезни през целия живот.

ОТКРИВАЩА СЕСИЯ

Откриващата сесия включи:

 • Представители на Европейския парламент (Andrea Bocskor, комисията по култура и образование, първи заместник-председател)

 • Бъдещи председатели на Съвета (Evarist Bartolo, министър на образованието и заетостта на Малта и Марис Lauri, министър на образованието и науката на Република Естония)

 • Европейската комисия (комисар Tibor Navracsics и Michel Servoz, генерален директор на ГД Заетост, социални въпроси и приобщаване)

За определяне на политическата и стратегическата визия за Програмата за умения бяха включени ключови послани:

 • Необходими са социални и икономически политики, за да помогне за създаването на едно бъдеще, което да работи за младите хора.

 • Образованието и обучението не трябва единствено да бъдат насочени към осигуряване на специфични технически умения, но и трябва да осигури на младите хора умения за живот, като креативност, умения за решаване на проблеми и културно съзнание.

 • Образованието трябва да отразява днешното общество, което изисква не само преходи между работни места, но между кариери.

 • Skills Guarantee може да помогне да се обучават безработни лица, лишени от основни умения.

 • Ученето през целия живот трябва да се адаптира към нуждите на едно застаряващо общество.

РАБОТНИ СЕСИИ

Три работни сесии, отнасящи се до прилагане на инициативите на Програмата за нови умения за Европа, нейните бъдещи инициативи и ключови компетентности. Участниците подчертаха значението на няколко теми:

 • Неформалното и самостоятелното учене е от основно значение за развитието на личността.

 • Хората трябва да бъдат готови да се учат през целия си живот.

 • Трябва да разберем какви умения са нужни за пазара на труда.

 • Повече разнообразие и по-голяма гъвкавост е необходима, за да се запазят студенти във висшето образование.

 • Леки умения като критично мислене, творчество и решаване на проблеми, винаги ще бъдат търсени от работодателите.

ФИНАЛНА СЕСИЯ

Финалната сесия се отнася изцяло за Програмата за умения и в нея бяха включени: Thiébaut Weber (Европейската конфедерация на търговията), Maxime Cerutti (Business Europe), Márcio Barcelo (Европейски младежки форум), Detlef Eckert (ГД Заетост, социални въпроси и приобщаване) и Sophia Erikson Waterschoot (ГД Образование и култура). Членовете на комисията потвърдиха, че:

 • Образователните системи трябва да се фокусират върху обучаването на хората как да се учи и не на уменията, необходими в неизвестен бъдещ пазар на труда.

 • Образованието трябва да се съсредоточи върху учащия и да е за цял живот, а не само за конкретна работа.

 • Необходимо е по-тясно сътрудничество между образованието и работодателите.

 • Младите хора трябва да бъдат подготвени не само за пазара на труда, но и по-подробно за обществото.

 • Образованието и обучението на нискоквалифицираните работници е споделена отговорност между образователната система, работодателите и синдикатите.


bottom of page