top of page

БАЛ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО ПО ЕДС


Премина първият ден от обучението за представители на акредитирани по ЕДС български организации, реализиращо се от Центъра за развитие на човешките ресурси и носещото името „Бал на доброволчеството“. Обучението е с продължителност от 3 дни и ще се проведе в периода 6-8 декември 2016г в гр. София, хотел „Best western premier - Sofia airport“. Общата цел на обучението е да повиши качеството на проектите по ЕДС, като подпомогне участниците да развият компетенции при работата си с доброволци. Обучението е насочено преди всичко към служителите, директно участващи в работата с доброволците (супервайзори, ментори, др.). МЦРОО също беше поканен да се включи в обучението, като удоволствието да вземе участие в него, се падна на нашия ментор – Ева Йонева.


Целите на обучението са на първо място да се представи ЕДС като обучителен процес и да се постигне по-добро разбиране на аспектите на качеството, свързани с обучителната страна на ЕДС. Също така да се подобри способността за работа в международни партньорства, да се постигне по-задълбочено разбиране на ролите, отговорностите и предизвикателствата при работата по ЕДС, да се представи процесът по признаването на неформалното обучение в ЕДС дейности чрез прилагането на Youthpass, както и разбира се, да се отбележи 20-тата годишнина от стартирането на Европейската доброволческа служба и да се представят постиженията и влиянието й до момента.


В първия ден от обучението, залата на хотела събра представители на 38 организации, които се опознаха и се представиха, като разказаха накратко по малко за себе си и дейността, с която се занимават. След представянето си, участниците обсъдиха някои важни факти относно ЕДС и неговата история. Бяха обсъдени компетентностите, които ЕДС развива, а именно: международна чувствителност и общуване, ангажиране на местните общности, развиване на толерантно отношение, реализиране на собствени идеи, зараждане на идеи за бъдещо развитие, развиване на умения за работа в екип, както и надграждане на разбирането за Европа. Разбира се, бяха споменати и трудностите, които ЕДС среща постоянно, а именно: липсата на знание за ЕДС, липсата на подкрепа за младежи в неравностойно положение, дългия процес на кандидатстване и др. Беше обсъдена и темата за влиянието на ЕДС върху организациите, които вземат участие в него. Последната тема от първия ден на обучението, носеше наименованието „ЕДС и Аз“, като участниците бяха разделяни на групи, чрез задаване на въпроси относно техния опит с ЕДС доброволци, а след това бяха изслушвани един по един относно това какви трудности и проблеми са срещали и как са ги разрешили.bottom of page