top of page

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)Какво представлява?

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на ЕС, разположен в Будапеща. Неговата мисия е да засили капацитета за иновации на ЕС и неговите държави-членки за справяне с предизвикателствата пред обществото, за да се насърчи растежа и създаването на работни места.

Главните приоритети на EIT включват:

  • Повишаване на способността на Европа за иновации чрез засилване на взаимодействието и сътрудничеството между образователните институции, изследователски организации и бизнеса.

  • Култивиране на таланти зад граница и насърчаване на предприемачеството чрез триъгълника на знанието и интеграцията.

  • Преодоляването на фрагментираните иновации в Европа и създаването на благоприятна среда за даване на възможност на иновациите и предприемачеството на световно ниво да процъфтяват.

Защо е нужен?

Въпреки отличната научноизследователска дейност, образование, както и изобретения, Европа е изправена пред трудности при пълното оползотворяване на нейния потенциал за иновации. Фрагментарните системи, слабата предприемаческа култура и ограниченото сътрудничество между висшето образование, научните изследвания, бизнес и иновационни организации пречат на способността на Европа да се конкурира в научните изследвания и иновации на световно равнище.

EIT се е заел с този въпрос чрез мрежа от Общности за знания и иновации (KICs).

В KICs EIT развива и тества нови модели на това как се подхожда към иновациите, управлявани, финансирани и разпространявани в Европа.

Чрез своята работа, EIT допринася за постигане на целите на стратегията Европа 2020 и нейните водещи инициативи, по-специално Съюза за иновации, Програмата за нови умения и работни места и за цифрови технологии.

EIT е част от Хоризонт 2020, Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, която гарантира, че EIT работи в партньорство с други инициативи и програми на ЕС.

Какво е направено до момента?

Между 2010 и 2016 г., EIT е създал пет KICs. Тези общности са в подкрепа на иновациите и предприемачеството, както и генериране на пробиви в начините, по които висшите учебни заведения, научните изследвания и бизнес секторите си сътрудничат. Настоящите KICs са в областите на:

От създаването си EIT и неговите съществуващи KICs са събрали повече от 800 партньори от цяла Европа и извън нея, подпомагат повече от 200 иновативни стартиращи фирми, инкубират повече от 1200 бизнес идеи и са стартирали повече от 200 нови продукти и услуги. В момента около 2000 ученици са записани в образователните му програми в магистърски и докторски нива.

Проучвания

Европейската комисия извършва проучвания за резултатите от ETI и дейностите на KICs и постоянно се отразява върху стратегическата ориентация на института.


bottom of page