Възможности за следване в чужбина с Еразъм+


Основна част от Еразъм+, която се проявява като благоприятна за бъдещото кариерно развитие, е възможността за получаване на висше образование в чужбина.Тя позволява още подобряване на уменията за владеене на език, придобиване на самочувствие и самостоятелност и опознаване на нова култура.

Еразъм+също предлага комбинация от следване в чужбина и стаж.

Тези възможности са достъпни за студентите от бакалавърски, магистърски и докторантски програми.


УЧЕНЕ ЗАД ГРАНИЦА:

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Еразъм+ помага в организирането на обмени на студенти и докторанти мeжду страните, участващи в програмата, и тяхните партньори.

Следвайки в чужбина с Еразъм+, Вие бихте могли да подобрите уменията си за комуникация и владеенето на език, да станете по-толерантни и да придобиете множество способности, които бъдещите Ви работодатели биха оценили. Прочетете повече за ползите от международните обмени.

Възможно е също да съчетаете Вашето обучение със стаж, за да придобиете трудов опит, който е още по-необходим, за да бъдете атрактивни на трудовия пазар.

Да учат в чужбина могат както бакалаври и магистри, така и докторанти. Учещите магистратура, които са на редовно обучение /с продължителност до две години/, могат да се възползват от заем, който се отпуска от Европейския съюз на магистри по програма Еразъм+.

Достъпът до Онлайн езиковата подготовка на Еразъм+ би могъл да Ви помогне да научите езика, на който ще се провежда Вашето обучение в съответната страна.

Студентите, които страдат от физически, умствени или здравословни проблеми могат да кандидатстват за допълнително подпомагане след като са одобрени да учат в чужбина.

- ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Продължителнстта на следването в чужбина може да бъде от 3 месеца /един семестър/ до една година /12 месеца/.

Имате право многократно да се възползвате от международния обмен на студенти на Еразъм+, както като студент, така и като стажант, но времето, прекарано в чужбина за периода на обучение за получаване на определена (съответна)научна степен, не трябва да надхвърля 12 месеца.

„Научна степен“ се отнася до различните нива на квалификация, определени от Европейската квалификационна рамка /ЕКР/:

Първа степен по ЕКР /бакалавърска или равнозначна на нея/ - 5/6 месеца;

Втора степен по ЕКР /магистърска или равнозначна на нея/ - 7 месеца;

Трета степен по ЕКР /докторска или равнозначна на нея/ - 8 месеца;

За специалности като медицина и архитектура, за които може да се придобие само една научна степен, времето, прекарано в чужбина с Еразъм+, може да е до 24 месеца.

-УСЛОВИЯ:

Ученето в чужбина с Еразъм+ изисква да сте регистрирани във висше учебно заведение и записани в курсна обучение за придобиване на квалификация, призната от ЕКР. Студентите по първа научна степен трябва поне да са започнали втората година от своето следване.

Следването в чужбина трябва да бъде свързано със специалността и личните нужди за развитие, както и да се предлага като част от съответната учебна програма.

Изпращащата институция и институцията домакин трябва да имат сключено споразумение за обмен на студенти с Еразъм+.

И двете институции трябва да следват Хартата за висше образование „Еразъм“ /в случай, че те се намират в държави, участващи в програмата/. Институциите от партниращите държависе ангажират да спазват принципите на Хартата като подписват междуинституционални споразумения.

-АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАНИЕ:

Преди периода на обучение в чужбина:

Вие, изпращащото висше учебно заведение и институцията домакин са длъжни да подпишат Споразумение за обучение, за да осигурят ясна и ефективна подготовка по международния обмени да уеднаквят стандартите си за оценяване на различните извършвани дейности. Този документ излага правата и задълженията на различните участващи страни.

Вие ще получите Хартата за висше образование „Еразъм“, в която са обяснени правата и задълженията Ви, съобразно периода на обучение в чужбина.

След международния обмен:

Висшето учебно заведение, което е домакин, е длъжно да предостави на Вас и на изпращащата Ви институция документи, които постановяват, че уговорената програма е била завършена със съответните резултати.

Вашето висше учебно заведение трябва да признае постигнатите резултати /съобразно Европейската система за трансфер и натрупване на кредити или друга, равнозначна на нея/, съгласно Споразумението за обучение, подписано преди обмена, и да ги причисли към следването, без допълнителни изисквания.

Ако Вашето висше учебно заведение се намира в страна, участваща в програмата, удостоверение за участието Ви в международния обмен трябва да бъде прикачено като приложение към Вашата диплома.


Recent Posts