top of page

Да бъдеш доброволец е да даваш малка част от живота си на другите.


Ако мислиш, че да станеш доброволец е добре да се запознаеш с правата и отговорностите си.


Има много начини да станеш доброволец. Обикновено всички доброволци имат еднакви права, но трябва да внимаваш, защото доброволците имат и свои отговорности и задължения. Доброволците от програмата на Европейската доброволческа служба имат и допълнителни права и задължения. Опознай ги, за да улесниш доброволчеството си.

Ако за занимаваш с доброволчество имаш правото да се отнасят с теб без дискреминация, с уважение към свободатати, достойнството ти, личното ти пространство, вярванията и идеологията ти. Имаш и правото да бъдеш подсигурен в случай на инцидент и болест по време на доброволческата ти служба.

Доброволците също имат правото да получават информация, обучение, подкрепа и материали, необходими за извършването на доброволческата си дейност.

Доброволците са опълномощени да получават пари за всички разноски, които имат по времето на тяхната доброволческа дейност.

Доброволците имат право на акредитация, която ги идентифицира.


Ако станеш доброволец помагаш и сътрудничиш с една организация.

Трябва да изпълняваш и следваш ангажиментите на организацията, съобразявайки се с правилата. Трябва да следваш инструкциите на своята организацията; да участваш ефективно в дейностите и в обучението организирано от нея.

Доброволците трябва да се грижат и да уважават ресурсите и материалите на организацията.

Доброволците трябва да уважават правата на облагодетелстващите се от доброволческата дейност лица и да участват в доброволческите дейности ефективно и да помагат при нужда.

Европейската доброволческа служба е много специфична програма и затова доброволците, участващи в нея имат различни права и задължения.

Европейските доброволци имат правото да им бъдат заплатени всички разноски.


Европейските доброволци получават почти 100% от двупосочния си билет, квартирата и джобните си за храна, покривайки също и почивните дни на доброволеца.

Европейските доброволци имат правото на езикови курсове, които са включени в часовете им на доброволческа дейност. Формата, периода на престой и честотата на курсовете може да варира в зависимост от нуждите и уменията на доброволците и задачите и възможностите на организацията - домакин.

Всеки Европейски доброволец има здравна застраховка, осигурена от изпращащата го организация в ЕАП (Европейските Администратори за Помощи). За да се улесни интеграцията на всеки доброволец, организацията – домакин назначава ръководител, който отговаря за осигуряването на лична подкрепа и помощ на доброволеца, ако му бъде необходима такава по време на доброволчеството.

Европейските доброволци получават и месечни джобни пари за техните разходи.

В допълнение всеки доброволец трябва да участва в обучението, извършвано при пристигането му и в оценяването по средата на престоя.


bottom of page