Правителствени стипендии за международни студенти в Китай


Министерството на образованието на Китай има удоволствието да предложи стипендии на чуждестранни студенти за учебната 2017-2018 година. Стипендии ще бъдат присъждани на докторанти, магистри, бакалаври, млади учени и старши изследователи.

Китайското правителство е създало множество програми за отпускане на стипендии, за да спонсорира чуждестранни студенти, преподаватели и учени да учат и провеждат изследванията си в китайски университети. Те трябва да покриват изискванията за език на институциите за висше образование. За програмите, които са на английски език, езиковите изискванията са различни от тези, чиито основен език е китайският.


Стипендиите са достъпни за студенти, преподаватели и учени, които се стремят към бакалавърски, магистърски и докторски степени, или за провеждане на изследователска в Китай.

279 китайски университета предлагат голяма разнообразие от академични програми в областта на науката, инженерството, селското стопанство, медицината, правото, икономиката, мениджмънта, образованието, хуманитарните науки, философията, историята и изкуствата, за които се отпускат стипендии за победителите от всяка образователна степен.

Местоположение:

Китай

Предимства

 • Двустранна програма: Включва пълни или частични стипендии в съответствие със споразуменията за обмен между китайското правителство и правителствата на другите държави, институции, университети или международни организации. Отнася се до незавършили и завършили студенти, млади учени и старши изследователи. Кандидатите трябва да кандидатстват чрез органите по изпращане в родните си държави, отговорни за отвъдморското образование.

 • Програма на китайски университет: Пълна стипендия на определени китайски университети и определени провинциални образователни служби в някои области или автономни региони, като целта е наемането на международни студенти с изключителни постижения за следдипломно обучение в Китай. Отнася се само за дипломирали се студенти. Кандидатите трябва да кандидатстват за китайските университети, които имат тази програма.

 • Програма GreatWall: Пълна стипендия на ЮНЕСКО за студенти и учени от развиващите се страни относно обучение и изследователска дейност в Китай. Отнася се до млади учени и старши изследователи. Желаещите трябва да кандидатстват чрез националните комисии към ЮНЕСКО в родните си държави.

 • Програма на ЕС: Пълна стипендия за насърчаване на студентите от страните членки на ЕС да учат и развиват изследователска си дейност в Китай, за да се насърчи съвместното разбирателство между Китай и членките на ЕС. Отнася се до незавършили и завършили студенти, млади учени и старши изследователи. Кандидатите трябва да кандидатстват чрез Офиса за образование и култура, представителство на Китай за ЕС.

 • ПрограмаAUN: Пълна стипендия от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) за подпомагане на студенти, преподаватели и учени, които са от страните от АСЕАН да учат в Китай и да подобрят академичните обмени и взаимното разбирателство между Китай и държавите от АСЕАН. Желаещите трябва да подадат кандидатурата си до секретариата на AUN.

 • Програма PIF: Представлява пълна стипендия за студентите от тихоокеанските острови за обучение в Китай. Отнася се до незавършили и завършили студенти, млади учени и старши изследователи. Желаещите трябва да кандидатстват в секретариата на Форума на тихоокеанските острови.

 • Програма WMO: Частична стипендия, включващатаксата за обучение, безплатно настаняване в кампуса и пълна медицинска застраховка, от Международната метеорологична организация (WMO) за подпомагане обучението и изследователската дейност на чуждестранни студенти в областта на метеорологията, хидрологията и управление на водните ресурси в Китай. Отнася се до недипломирани и дипломирани студенти. Желаещите трябва да подадат кандидатурата си до WMO.

Условия за допустимост

 • Китайските правителствени програми за стипендии подкрепят чуждестранни студенти, преподаватели и учени и дават право на обучение за бакалавърска, магистърска или докторска степен, както и изучаване на китайски език или научноизследователска дейност в институции за висше образование в Китай.

 • Националност: Международни студенти (които не са граждани на Китай) могат да кандидатстват за стипендии.

Региони, които отговарят на условията: По целия свят.

Процедура по кандидатстване

 • Моля посочете програмата за стипендии на китайското правителство (ChineseGovernmentScholarships).

 • Кандидатът посочва програмата, която иска да учи(бакалавърска, магистърска, докторантура), а не степента, която вече има.

 • Специалностите трябва да са от предложените от китайските университети и да се основават на образованието на кандидата. Несъществуваща или неадекватно посочена специалност ще се отрази на резултата на кандидата.

 • Може да се избира от 279 китайски университета, определени от МОЕ. Всяка институция, която не е включена в списъка, не предлага желаното.

 • Продължителността на избраната специалност трябва да съответства на програмата, за която кандидатът кандидатства. Моля, проверете описанията на всяка програма относно специфичния период за обучение.

 • Подадените кандидатури могат да бъдат върнати за поправка. Веднъж поправена, предишната кандидатура става невалидна. Именно поради това, поправената кандидатура трябва да бъде подадена още веднъж.

Краен срок: 7 април, 2017

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК : http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2070


logo-erasmus-plus.png
esc-logo-en-white.png

© Copyright 2021 by ICDET