top of page

Гаранция за младежта


Гаранцията за младежта е един от основните начини, по който ЕС оказва помощ за намаляване на безработицата сред младите хора. Но как работи тя и как младите хора и предприятията могат да участват?


Какво представлява гаранцията за младежта?

Гаранцията за младежта е ангажимент, поет от държавите членки на ЕС, за да се гарантира, че всички млади хора до 25-годишна възраст могат да намерят качествено работно място или да придобият образованието, уменията и опита, от които се нуждаят, за да намерят работа в бъдеще, в срок от четири месеца, след като напуснат училище или станат безработни.

Как работи тя?

Всяка държава членка действа в рамките на национална схема по гаранцията за младежта, предназначена специално за тази страна. Схемата обединява усилията на партньори от публичната администрация, образованието и предприятията за подкрепа на различни дейности, имащи за цел да се помогне на младите хора да си намерят работа.

Тези дейности включват професионална подготовка в местни предприятия, стажове, съчетаващи опит на работното място с теоретични занятия, финансиране на стартиращи предприятия или самостоятелно заети лица, както и курсове за обучение.


Кой може да участва?

Всички млади хора до 25-годишна възраст (до 29-годишна възраст в някои страни), които току-що са напуснали системата за формално образование или са станали безработни, могат да участват в схемата по гаранцията за младежта.

Предприятия и организации могат също да участват, като станат партньори и подпомагат дейностите, предлагани по схемата.

Откъде идва финансирането?

Схемата по гаранцията за младежта се финансира смесено от националните бюджети и вноски от Европейския социален фонд и инициативата за младежка заетост.

Какво е постигнала досега гаранцията за младежта?

14 милиона млади хора са се включили в схеми по гаранцията за младежта от януари 2014 г. и около 9 милиона от тях са приели предложение за подпомагане.

Къде младите хора и предприятията могат да намерят допълнителна информация?

Подробностите за звеното за контакт на всяка държава могат да се намерят на страницата за регистриране за гаранцията за младежта в уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.

Подробна информация за схемата може да се намери на страниците за гаранцията за младежта на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.


bottom of page