top of page

Възможности за студенти с физически, умствени или други здравословни проблемиС подписването на Хартата на Еразъм за висше образование, всяко висше учебно заведение се задължава да осигури равен достъп и възможности за участници от всички среди. Ето защо студенти и служители с физически, умствени или други здравословни проблеми могат да се възползват от услугите по поддръжка, които приемащата институция предлага на своите местни студенти и персонал.

Кой може да участва?

Следствие от гарантирането, че лице, чиито физически, умствени или другиздравословни проблеми са такива, че неговото/нейното участие в Еразъм + не би било възможно без допълнителна финансова подкрепа,то може напълно да се възползва от споразумения за мобилност. Еразъм + обръща особено внимание на насоките, физическата достъпност, педагогическите и услугите по техническа поддръжка, както и финансирането на допълнителни разходи.

Няколко студенти от висше училище, които заедно с част от персонала представят програмата на Еразъм +, са хора с увреждания.


Каква безвъзмездна помощ е на разположение?

Допълнително финансиране е достъпно за участници с физически, умствени или други здравословни проблеми чрез подкрепата на Еразъм +. Стипендиите на Еразъм + могат да се окажат по-високи, отколкото учебните стипендии, заплащането на проведен стаж или безвъзмездните средства на персонала за компенсиране на специфичните трудности, пред които е изправен участникът (като адаптирано настаняване, помощ при пътуване, медицинско обслужване, поддържащо оборудване, адаптиран учебен материал, придружаващо лице). Допълнителната субсидия е принос на базата на реалните разходи.

Висшите учебни заведения трябва да описват на сайтовете си как студенти и персонал с физически, умствени или други здравословни проблеми могат да поискат такава допълнителна безвъзмездна помощ.

Допълнителни средства за студенти и персонал с физически, умствени или други здравословни проблемимогат да бъдат осигурени и от други източници на местно, регионално и/или национално ниво.


Как да кандидатствам?

При подготовката за периода на Еразъм + мобилността, участник с физически, умствени или други здравословни проблемиследва да посочи нейните/неговите потребности и допълнителни разходи, за да се прилага безвъзмездна помощ на Еразъм + за специални нужди, с подкрепата на изпращащото висше учебно заведение.

Попитайте Еразъм + координатора на вашата изпращаща институция относно процедурата за кандидатстване (краен срок за кандидатстване, получаване на формуляра за кандидатстване, къде да подадете апликационната си форма и т. н. ).

Висшето учебно заведение и/или Националната агенция ще оцени вашата кандидатура и ще вземе решение за допълнителна сума, която може да получите.

Къде да получа допълнителна информация?

Като цяло, вашето изпращащо висше учебно заведение трябва да гарантира, че необходимите условия, които се предоставят в приемащата институция, отговарят на вашите специфични нужди, при условие, че сте уточнили вашите физически, умствени или други здравословни проблеми.

За да разберете повече за вида на съоръженията на разположение в приемащата институция преди да отиде в чужбина, можете да установите пряк контакт с лицето на приемащото висше учебно заведение, което е отговорно за тези въпроси. Офисът, който е отговорен за международните обмени във вашата изпращаща институция, би следвало да ви осигури нужната помощ.

С цел по-добра информираност относно услугите, които предлага всяко висше учебно заведение на участниците, институциите следва да определят дали имат нужната инфраструктура, за да посрещнат студенти и персонал с физически, умствени или други здравословни проблеми, в техните междуинституционални споразумения с партньорските си институции.

Можете да се обърнете към Националната агенция, за да Ви предостави повече информация по конкретни въпроси, които са от значение за Вас, когато планирате обмена си в чужбина.

Европейската агенция за развитие на специални нужди и приобщаващо образование осигурява мрежа от контактни лица, назначени от министерства, във всяка от страните от ЕС/ЕИП. Посочените лица са на разположение, за да отговори на въпроси и да дават съвети по въпроси, свързани с оборудванетo и достъпa до съоръжения за студенти с увреждания.bottom of page