top of page

Здравно осигуряване по време на вашия ЕДС


Cigna е световна компания за здравни услуги, посветена на подпомагане и подобряване здравето на хората, благополучието и чувството им за сигурност. Cigna има почти 40 000 служители, които обслужват 85 милиона клиенти по цял свят.


В рамките на международното си подразделение, съществува специализирано звено, което се фокусира върху нуждите на международните организации. Последното е със седалище в Белгия и има над 50-годишен опит в разработване, внедряване и управление на международни здравно осигурителни и и социално осигурителни програми за международни и местни служители от правителствени и неправителствени организации. Тези програми обхващат обезщетения за неработоспособност, инвалидност и живото застрахователни договори, със специален акцент върху здравето и продуктивността на служителите чрез редица здравни услуги.

Cigna покрива и разходите за здравеопазване на ЕДС доброволци. Доброволецът е осигурен по целия свят по време на частните и свързаните с проекта дейности. За медицински цели обаче, разграничение трябва да се прави относно осигуряването в приемащата държава и другите държави по света:

•Приемаща организация: доброволецът е осигурен за всяка медицинска процедура въз основа на спецификациите на плана, за планирано или непланирано (по спешност) лечение;

• Други държави по света: доброволецът е осигурен само за случаите по спешност.

Cigna е експерт в международните здравни осигуровки за междуправителствени организации и мулти национални корпорации.

За повече от 50 години, Cigna е придобила по-задълбочено разбиране на ежедневните предизвикателства пред международнио рганизации, емигранти и техните семейства. Благодарение на този богат опит и натрупани знания, винаги осигуряват нуждаещите се.

С Cigna, можете да бъдете сигурни, че вашето здраве е в сигурни ръце.

bottom of page