top of page

СОФИЯ - ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕНастоящата Стратегия София – град на младите и активните е документ, задаващ насоките за изпълнение на младежката политика на общинско ниво и прилагане на целенасочен интегриран подход при нейното реализиране. Стратегията определя стратегически и оперативни цели, конкретни задачи, финансови инструменти, механизъм за управление, мониторинг и оценка, принципи за изпълнение. Стратегията е изработена в резултат на сътрудничество и диалог с гражданския сектор.

Визията на Стратегията е свързана с утвърждаването на София като град на младите, активните и иновативните.

Цели:


Стратегическа цел 1: Осигуряване на възможности за пълноценно и активно участие на младите хора в обществения живот.

Оперативна цел 1.1. Включване на младите хора в управленската политика на местно ниво–институционална подкрепа.

Оперативна цел 1.2. Подобряване на достъпа до информация на младите хора чрез използване на новите технологии – E-youth.

Оперативна цел 1.3. Стимулиране на младежката активност - насърчаване на ученически и младежки форми на самоуправление при реализиране на младежки форуми, кампании, дейности.

Стратегическа цел 2: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за ефективна професионална реализация и личностно развитие на младите хора.

Оперативна цел 2.1. Стимулиране на продължаващото образование и младежко предприемачество.

Оперативна цел 2.2. Развитие на таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора.

Оперативна цел 2.3. Развитие на доброволчеството като движеща сила за личностно развитие, опазване на околната среда, устойчиво развитие на града и формиране на гражданско самосъзнание.

Стратегическа цел 3: Насърчаване на активния и здравословния начин на живот сред младите хора.

Оперативна цел 3.1. Насърчаване на здравословния начин на живот и социално включване на младите хора.

Оперативна цел 3.2. Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора.

Очаквани резултати:

- Създаване на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община.

- Разширяване на мрежата от бизнес центрове и бизнес инкубатори, предлагащи услуги в подкрепа на млади предприемачи.

- Увеличаване на дела на успешно реализиралите се млади предприемачи.

- Увеличаване на участието на младежите в инициативите за професионално ориентиране и реализация.

- Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора.

- Повишаване на относителния дял на младите хора в науката и изкуството.

- Повишаване на броя млади хора практикуващи спортни дейности.

- Повишаване на активната гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по превенцията на зависимостите.

- Активизиране на участието на младите хора при решаване на младежките проблеми на територията на Столична община.

Финансови инструменти:

· Финансови инструменти на Столична община;

· Национални програми;

· Европейски програми;

· Програми на Европейска младежка фондация;

· Програмата „Джереми“ на Европейския инвестиционен фонд към Европейската инвестиционна банка;

· Банкови заеми;

· ПЧП, рискови и гаранционни фондове, бизнес ангели;

· Национален иновационен фонд;

· Норвежка програма за сътрудничество, Българо-Швейцарска програма за сътрудничество и други двустранни финансиращи програми;

· Плана „Юнкер“;

· Частни инвестиции.

Механизъм за управление и система за мониторинг и оценка

  • Укрепване на способността на столицата да изпълнява дългосрочна и целева политика за младежка предприемчивост и младежко предприемачество.

  • Осигуряване на ефективна координация между институциите на ниво община, както и с тези на национално и европейско ниво, които имат отношение към формирането на политики, свързани с развитието на младежта.

  • Развитие на модели за мониторинг и текущо оценяване, в съответствие със стратегическите цели, политики и качество на изпълнение.


Мониторинг

Мониторингът включва:

· Определяне на стандарти за качество и индикатори за развитие на младежта;

· Провеждане на тематични оценки за напредъка в приоритетните области;

· Имплементиране на подходи, основани на доказателства при оценката на политиките;

· Изграждане на база от знания за ефективността на различните видове интервенции на политиките;

· Оценка на ефекта и въздействието от прилагането на политиките за развитието на младежта.

Стратегията за младите хора на София предвижда изготвянето на годишен План за действие, който се приема с решение на СОС.

Пълният текст на документа ще намерите тук http://sofia.bg/pressecentre/foto/strategia-za-mladite-hora-na-SO.pdf


bottom of page