top of page

ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА – ПРОЕКТ “NOWWEMOVE БЪЛГАРИЯ 2”


ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА – ПРОЕКТ “NOWWEMOVE БЪЛГАРИЯ 2”


Доброволческият проект Now We MOVE България 2 (NWM BG 2) e базиран на кампанията NowWeMOVE България и има за цел да допринесе за постигането на целите ѝ. Тя, от своя страна, е част от кампанията NWM на европейско ниво, бореща се с негативните последици от липсата на физическа активност.

Кампанията NWM BG и доброволческият проект имат съществено значение за страната ни, която е най-малко активната европейска държава (78% от българите никога на участват в спорт и физическа активност, Евробарометър 2014), но също имат въздействие върху отделни местни общности и дори Европа като цяло, като промотират европейски ценности, доброволчество и здравословен начин на живот.

ЕДС проектът, свързан с кампанията NowWeMOVE България и събитията част от нея, създава възможност за 3-ма млади хора от различни европейски страни да бъдат доброволци по ЕДС в сдружение БГ Бъди Активен, базирано в Пловдив, България. Темата на проекта и дейността на организацията е промотиране на редовната физическа активност и „спорт за всички“ и ползите от тях в различни аспекти – физическа активност (спорт) и здраве, спортът и въздействието му върху младите хора, социално включване чрез спорт, образование чрез спорт.

Доброволците ще придобият нови знания и умения (най-вече меки учения) в различни сфери чрез участието си в координацията на кампанията NowWeMOVE България, която пък е част от паневропейската кампания NowWeMove, инициирана от ISCA (Международна асоциация за спорт и култура). Този общоевропейски елемент е предпоставка за устойчивост на дейностите на доброволците дори извън рамките на проекта.

От своя страна, ЕДС доброволците ще могат да допринесат за развитието на кампанията като споделят своите идеи и опит, както и традициите на своите държави в сферата на физическата активност за здраве. Това ще подпомогне сдружение БГ Бъди активен в една от основните му дейности – идентифициране и внасяне на европейски добри практики в сферата на укрепващата здравето физическа активност.

Проектът е замислен така, че да отговори на няколко основни приоритета, застъпени в програмата Еразъм +:

– борба с младежка безработица – проектът е насочен към създаване на умения и компетенции, които ще са особено значими на пазара на труда;

– борба с растящите нива на обездвижване сред европейците (и в частно българите) и произтичащите от това негатива за качеството им на живот – в тази насока в периода 2014-2020, в програмата Еразъм + е отделена цяла нова глава – Спорт;

– мултикултурна среда и ценности – умения за работа в мултикултурна среда, както и комуникационни умения; опознаване на други култури и националности и умение за приемане на различията и толерантност.

Проектът NowWeMOVE България 2 ще осигури на доброволците уникална възможност за придобиване и развитие на знания, умения и опит. Чрез тяхното участие в широка гама от дейности, те ще подобрят ключови компетенции и ще развият широк спектър от (меки) умения като работа в екип, умения за управление на проект/дейност, комуникационни умения и т.н. Поради паневропейския характер на кампанията NowWeMOVE, доброволците ще имат възможността да продължат да работят по кампанията и в собствената си страна, за целта BGBA ще им предостави контакти на съответните национални координатори, както и препоръки за извършваните дейности по време на проекта.

BGBA и изпращащите организации, от своя страна, ще увеличат капацитета си и ще получат свежо вдъхновение що се отнася до интернационалността и интеркултурната комуникация, което в бъдеще ще допринесе за повече и по-качествени възможности за работа в мрежа.


bottom of page