top of page

"Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"Уважаеми кандидати, на 10-ти април 2017 г. от 14 часа в Конферентната зала на Ректората на Софийски университет "Св.Климент Охридски", ще се проведе информационна кампания по проекта от представители на Министерство на икономиката. Каним всички заинтересовани лица на събитието.

Крайният срок за кандидатстване по проекта и подаване на документите е до 29.05.2017 г., включително.

Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е до 270 000лв.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл - момента на разработена бизнес идея. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

Допустими кандидати по проекта:

  1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2016 - 2017 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от формата на обучение.

  2. Физически лица - български граждани, които са студенти през учебната 2016 - 2017 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на обучение.

  3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г., 2016 г. или 2017 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование.

  4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2015 г., 2016 г. или 2017 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна.

  5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 2015 г., 2016 г. или 2017 г в България или в чужбина.

  6. Лицата по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 към момента на кандидатстване да нямат регистрирана фирма, както и свързаните с тях лица да не притежават фирма с предмет на дейност, сходен с бъдещият им бизнес.

  7. Желаят да разработят жизнеспособен бизнес план и да го защитят в конкурса.

  8. При одобрен бизнес план да регистрират фирма на територията на Република България, съгласно българското законодателство.

Кандидатстване по проекта:


bottom of page