top of page

Десет действия, благодарение на които хората в Европа могат да придобият по-добри умения


Комисията прие нова и цялостна европейска програма за умения. Целта е да се направи така, че хората да развиват широк набор от умения от ранна възраст, и да се възползваме в максимална степен от човешкия капитал на Европа, с което в крайна сметка ще се стимулират пригодността за заетост, конкурентоспособността и растежът в Европа.


С днешната Нова европейска програма за умения държавите членки и заинтересованите страни се призовават да подобрят качеството на уменията и тяхната приложимост на пазара на труда. Проучвания сочат, че на 70 милиона европейци липсват адекватни умения за четене и писане, а дори още по-голям брой имат слаби умения в областта на цифровите технологии и ниска математическа грамотност. Това ги излага на риск от безработица, бедност и социално изключване. От друга страна, голям брой европейци, особено висококвалифицираните млади хора, работят на позиции, които не отговарят на техните заложби и стремежи. В същото време 40 % от европейските работодатели твърдят, че не достигат хора с нужните умения, за да се разрастват предприятията и да има иновации. И на последно място, твърде малко хора имат предприемаческата нагласа и компетентности, които да им позволят да започнат собствен бизнес и да се приспособяват към променящите се изисквания на пазара на труда.

Ето защо повишаването на равнищата на уменията, насърчаването на общополезните умения и намирането на начини за по-точно предвиждане на потребностите на трудовия пазар, включително въз основа на диалог със стопанския сектор, са от съществено значение за подобряването на перспективите на хората в живота, за подпомагането на справедлив, приобщаващ и устойчив растеж и за това обществата ни да са сплотени.

За да спомогне за справяне с предизвикателствата по отношение на уменията, Комисията ще инициира 10 действия, с които ще се разгледат тези въпроси, като ще се хвърли по-голяма светлина върху уменията и ще се подобри тяхното признаване на местно и национално равнище и на равнището на ЕС — от училищата и университетите до пазара на труда.

Заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, Валдис Домбровскис заяви: „Милиони хора в ЕС понастоящем нямат работа, затова трябва да направим всичко възможно, за да им помогнем да придобият нужните умения за развиващия се пазар на труда. В днешния план за действие в 10 точки се определят областите, в които ЕС може да помогне за подобряване на ситуацията, като се започне с по-доброто презгранично признаване на професионалните квалификации в ЕС и се стигне до „гаранцията за уменията“, която помага на лицата в зряла възраст с ограничени умения да придобият основна езикова и математическа грамотност и умения в областта на цифровите технологии.“

Заместник-председателят, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен добави: „В днешния бързо променящ се свят трябва да инвестираме в най-голямото богатство на Европа — хората. Те се нуждаят от широк набор от умения, за да реализират потенциала си както в качеството си на активни граждани, така и на работното си място. Уменията са от съществено значение за благоденствието, заетостта, растежа и устойчивото благосъстояние. Новата ни програма за умения има за цел да гарантира едновременно, че никой не е оставен без подкрепа и че Европа насърчава развиването на високи умения, които способстват за конкурентоспособността и иновациите.“

Комисарят по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Трябва да инвестираме повече в уменията в Европа. Най-конкурентоспособните страни в ЕС и в света са тези, които инвестират най-много в уменията, а за 70 милиона европейци има риск да изостанат по този път. По-масивното инвестиране в уменията е от ключово значение за увеличаване на конкурентоспособността и стимулиране на растежа. И най-важното, това е от решаващо значение, за да могат хората да реализират своите професионални мечти и цели и да разгърнат в пълна степен своя потенциал. Приканвам държавите членки, социалните партньори и предприятията да работят заедно с нас, за да пожъне успех предлаганата Нова европейска програма за умения.“

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: „Възприемането на дългосрочен подход ще бъде от съществено значение за успеха на програмата за умения. Освен че трябва да преодолеем съществуващите несъответствия между търсените и предлаганите умения, трябва да предотвратим появата на нов недостиг на умения в бъдеще. Ето защо съм доволен, че програмата за умения определя понятието „умения“ широко и цели насърчаването на целия набор от общополезни умения, които помагат на хората да успеят в нашите динамични икономики и да станат граждани с позиции, които водят независим и пълноценен живот.“

По-конкретно, Комисията предлага 10 действия, по които да се работи през следващите две години. На някои от тях ще бъде даден старт днес:

  • Гаранция за уменията, която помага на лицата в зряла възраст с ограничени умения да придобият минимално ниво на езикова и математическа грамотност и умения в областта на цифровите технологии и да се доближат до придобиването на средно образование.

  • Преразглеждане на Европейската квалификационна рамка за по-добро разбиране на квалификациите и по-добро използване на наличните умения на европейския пазар на труда.

  • „Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии“, която събира заедно държавите членки и заинтересованите страни от сферите на образованието, заетостта и промишлеността с цел да се създаде голям резерв от таланти в областта на цифровите технологии и да се гарантира, че хората, както и работната сила в Европа имат подходящи умения в областта на цифровите технологии.

  • „Подробен план за действие за секторно сътрудничество във връзка с уменията“ за по-добро събиране на данни за нуждите от умения и преодоляване на недостига на умения в конкретни икономически сектори.

Други действия ще започнат да се изпълняват по-късно тази година и през 2017 г.:

  • „Инструмент за съставяне на профил на уменията за гражданите на трети държави“, за да се подпомогне ранното идентифициране и съставяне на профил на уменията и квалификациите на търсещите убежище лица, бежанците и другите мигранти.

  • Преразглеждане на рамката Европас, за да се предложат на хората по-добри и по-лесни за употреба инструменти, с които да представят своите умения и да получават полезна информация в реално време за търсените умения и тенденциите при уменията, която да им помогне в избора на кариера и обучение.

  • Превръщане на професионалното образование и обучение (ПОО) в първи избор, като се обогатяват възможностите на учащите се в областта на ПОО да започнат обучение в процеса на работа и се насърчава по-голяма видимост на добрите резултати на пазара на труда на професионалното образование и обучение.

  • Преразглеждане на Препоръката относно ключовите компетентности, за да се помогне на повече хора да придобият основния набор от умения, необходими, за да се работи и живее в 21-ви век, със специален акцент върху насърчаването на предприемаческите и ориентираните към иновациите нагласи и умения.

  • Инициатива за проследяване на дипломираните висшисти с оглед подобряване на информацията за тяхното развитие на пазара на труда.

  • Предложение за допълнителен анализ и обмен на най-добри практики за ефективни начини за решаване на проблема с изтичането на мозъци.

Контекст

Европейската програма за умения беше обявена в работната програма на Комисията за 2016 г. Тя ще подпомага за постигането на социално сближаване във възходяща посока и ще допринася за изпълнението на първия политически приоритет на Европейската комисия — „Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите“, като предлага решения на три неотложни предизвикателства пред съвременните икономики: липсата на подходящи умения, за да се удовлетворят нуждите на пазара на труда, недостатъчната прозрачност на уменията и квалификациите и трудностите за прогнозиране и предвиждане на потребностите от умения.


bottom of page