top of page

Трети Източен Партньорски Младежки Форум 22-23 Юни 2017 - The 3rd Eastern Partnership Youth Forum 22
Основните цели на Третия младежки форум за източно партньорство са задълбочаване на диалога и напредване на сътрудничеството по въпросите на младежта, определяне и обсъждане на общи предизвикателства и предлагане на конкретни действия. Окончателните резултати от форума ще бъдат представени на 5-ата среща на високо равнище по въпросите на източното партньорство, която ще се проведе в Брюксел през ноември 2017 г. Около 300 участници - активни млади хора, младежки работници и млади политици от източното партньорство (Армения, Азербайджан , Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна) и 33 европейски страни, участващи в програмата "Еразъм +" на ЕС, се срещнаха и обсъдиха участието и активното гражданство на младите хора и участието им в процеса на вземане на решения по време на двудневно събитие във Варшава на 22 -23 юни 2017 г. По време на Третия младежки форум за източното партньорство основният тематичен фокус беше върху отделянето и активното гражданство на младите хора и тяхното участие в процеса на вземане на решения, проучени от следните перспективи: Младите хора като активни, критични и отговорни граждани; Младите хора и предприемачеството - завладяването на бъдещето в собствените си ръце; Младите хора и образованието днес: формални и неформални. #EaPYouthForum #EaPyouth #strongertogether http://www.eap-youth-forum.pl


The main objectives of the 3rd Eastern Partnership Youth Forum are to deepen the dialogue and advance cooperation on youth matters, to identify and discuss common challenges and propose concrete actions. The final results of the Forum will be presented at the 5th Eastern Partnership Summit which will take place in Brussels/Belgium in November 2017. About 300 participants — including active young people, youth workers and youth policy makers from both Eastern Partnership (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine) and 33 European countries involved in the EU Erasmus+ Programme met and discussed participation and active citizenship of young people and their involvement in the decision making process during a two-day event in Warsaw on 22-23 June 2017. During the 3rd Eastern Partnership Youth Forum the main thematic focus was on particulation and active citizenship of young people and their involvement in the decision making process, explored from the following perspectives: Young people as active, critical and responsible citizens; Young people and entrepreneurship – taking the future into own hands; Young people and education today: formal, non-formal and informal. #EaPYouthForum #EaPYouth #strongertogether http://www.eap-youth-forum.pl


bottom of page