top of page

Фокусът на ЕPALE за м. юли - ранонапускащите училище и образованието „втори шанс"


Ранонапускащите училище са хора, напускащи училище без завършено средно образование или без придобита квалификация. Те в по-висока степен са застрашени от безработица, социално изключване и бедност. Съществуват много причини за преждевременното напускане на училище от някои млади хора: лични или семейни проблеми, трудности при ученето, социални или финансови проблеми. Други важни фактори са училищната среда и отношенията „учител-ученик”.

Много е направеното в ЕС за превенция и намаляване на ранното напускане на училище. Държавите членки предприемат стъпки в подкрепа на учениците, техните семейства и учителите за повишаване на успеха в образованието за всички обучавани.


bottom of page