top of page

Обучение „Млади и незаивисими"


Проект „Млади и незаивисими" е насочен към повишаване на знанията и уменията на младежи (18-29 години) от област Ловеч за социално отговорно поведение и разпознаване на рисковите фактори, водещи до зависимости.


Главната цел ще бъде постигната чрез стимулиране на креативността, изява и изпробване на стратегии за справяне с рисковете в защитена среда. Дейностите включват: 4-дневно обучение в 2 модула – „Зависимости“ и „Форум театър“; Пет представления в 5 общини от област Ловеч по метода форум театър, инициирани и реализирани от обучените младежи, Фото изложба на снимки, направени от младежите по темата „Зависимости“. Проекът цели и повишаване на информираността на младежи от област Ловеч по отношение на негативните последици от попадането под зависимости.

В резултат от проектните дейности 24 младежи на възраст 18-29 години ще са повишили своите знания за видовете зависимости, нарокoтични вещества и вредните последствия от тях. В резултат на реализираните 5 представления в общини от област Ловеч над 200 младежи ще са провокирани да мислят, изкажат мнение или действат с цел превенция на употребата на упойващи вещества.

Обучението за младежи ще се проведе в град Ловеч в периода 28-31 август 2017 година.


bottom of page