top of page

Какво трябва да знаем за Европейския корпус за солидарност


Програмата е продължение на усилията на Европейския съюз за приобщаване и създаване на равни възможности за младите хора

През декември миналата година Европейският корпус за солидарност (ЕКС) стана на една година. Това е нова инициатива на Европейския съюз (ЕС), която създава още възможности за развитие на младите хора чрез доброволчество, стаж или работа в чужбина. Целта е ясна - всяка възможност за мобилност и работа в непозната културна среда подобрява комуникационните умения на младите хора, повишава мотивацията им, прави ги по-адаптивни и улеснява интеграцията им на пазара на труда. Заедно с това общуването с хора с разнообразна културна и социална принадлежност събужда интереса към опознаване и помага за изграждането на общоевропейско самосъзнание. Европейският корпус за солидарност не е изолирана инициатива, а по-скоро продължение на усилията на ЕС за приобщаване и създаване на равни възможности за младите хора. Какво обаче е онова, което отличава ЕКС от съществуващите програми за мобилност и доброволчество? Сред основните приноси на инициативата е идеята за създаване на база данни с профилите на всички желаещи да се включат в доброволчески проекти в Европа. Регистърът улеснява контакта между организациите и доброволците и увеличава шанса да намерите позиция, която изцяло отговаря на интересите и уменията ви.


Друг важен елемент от програмата е финансирането не само на доброволен труд, но и на стажове и обикновени работни позиции за млади хора, които искат да натрупат опит в друга държава в ЕС. Европейският корпус за солидарност е все още в процес на развитие, като се очаква до 2020 година в проекта да се включат близо 100 хил. участници. Ето и най-важното, което трябва да знаете, за да се възползвате от възможностите, които инициативата предоставя. Какво е ЕКС? Европейският корпус за солидарност представлява общност от млади хора, които имат желание да се включат в инициативи за солидарност (доброволчески проекти, стажове или работа) за период от 2 до 12 месеца в своята собствена държава или друга държава членка на ЕС. Кой може да се включи? В инициативата могат да участват младежи на възраст от 18 до 30 години, които са граждани на или пребивават законно в държава членка на ЕС или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция и Македония. Можете да се регистрирате за участие в ЕКС, когато сте на 17 години, но не можете да започнете да работите по проект, преди да навършите 18 години. Друго важно условие е, че проектът в който участвате, трябва да приключи, преди да сте навършили 31 години. Как да участвате? За да участвате в проект, одобрен през ЕКС, трябва единствено да се регистрирате в онлайн портала на инициативата. Така ще влезете в база данни, където профилът ви ще бъде достъпен за всички организации, които търсят участници за своите проекти. Колкото по-подробна информация за себе си споделите при регистрация, толкова по-голяма ще бъде възможността да бъдете потърсени от организация и да вземете участие в проект, който изцяло отговаря на интересите ви. Профилът може да бъде променян или изтрит по всяко време или пък временно да бъде направен невидим за търсещи организации. Организациите ще могат да влязат в контакт с вас само ако системата получи изричното ви съгласие. Можете да откажете всяко предложение за участие в проект, без това да намали шанса да получите нови запитвания. Гарантира ли регистрацията в корпуса участие в реален проект? Не. Чрез регистрацията си вие изявявате желание да се включите в проект за солидарност. За да участвате в конкретен проект обаче, е нужно да получите и да приемете предложение от дадена организация. Няма фиксиран срок, в който това може да се случи. Докато профилът ви е достъпен в системата на корпуса, ще можете да получавате неограничен брой предложения. Възможно е обаче и да не получите предложение дълго време. Какви организации осъществяват проекти чрез ЕКС? Организациите, които могат да осъществяват проекти през ЕКС, са най-различни и включват неправителствени организации, общини, правителствени организации или частни компании. За да бъдат включени в корпуса, всички организации трябва да получат специална акредитация, което свежда до минимум възможността кандидатите да бъдат заблудени или да трябва да работят при условия, които не са били зададени във фазата на договаряне. Ще получа ли заплащане при участие в проект? Европейският корпус за солидарност дава възможност за включване в два основни типа дейности - доброволческа и професионална. Ако участвате в доброволчески проект, няма да получавате заплащане за труда си, но разходите ви за път, настаняване, храна и дневни ще бъдат покрити чрез финансиране от ЕС. Проектите с професионална дейност ви позволят да намерите работа или стаж за период от 2 до 12 месеца. В този случай ще получавате заплащане според договорките с работодателя и трудовия си договор, като в сила е законодателството на държавата, в която работите. Получават ли участниците здравна осигуровка или друг тип застраховка при включване в проект? На всички участници в доброволчески проекти ще бъде предоставена застраховка живот и застраховка, покриваща медицински разходи, евакуация и репатриране, гражданска отговорност и загуба/кражба на документи и билети за пътуване. Всички участници, които осъществяват професионална дейност, ще имат трудов договор, който ще определя тяхното социално осигуряване и достъпа им до медицинска грижа в съответствие със законите на държавата, в която работят. Какви дейности ще включват проектите към ЕКС? Дейностите, в които може да се включите като част от ЕКС, са най-разнообразни. Проектите могат да обхващат широк спектър от теми като интеграция на малцинствени групи или хора с увреждания, борба с безработицата, обучение и демократично участие, възстановяване на райони, засегнати от природни бедствия и др. Пълен списък с областите, в които може да работите, ще намерите на сайта на ЕКС. Конкретните дейности са различни за всеки проект и зависят от държавата и организацията, за която ще работите. Има ли специални езикови изисквания към кандидатите? За да се включите в Европейския корпус за солидарност, от Вас не се изисква да владеете определен език. При регистрацията си на портала на ЕКС ще може да отбележите всички свои компетенции, включително и езиковите си познания. Възможно е отделни организации да търсят кандидати с определени езикови знания, но това не е общ случай, а зависи от всеки отделен проект. Проектите включват ли обучение за участниците? ЕКС не изисква от организациите да провеждат задължително обучение на участниците преди започване на проект. Въпреки това в зависимост от спецификите на дейността, която ще извършвате, приемащата организация може да ви осигури обучение, за да ви подготви по-добре за дадена позиция. Ще получа ли документ, удостоверяващ участието ми в проект към ЕКС? В края на всеки проект имате право да получите удостоверение на Европейския корпус за солидарност, което ще потвърждава ангажимента ви и ще отбелязва уменията, които сте придобили по време на дейността си по проекта.

bottom of page