top of page

CALL | СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗЗа стажа:

Стажантите работят в Европейската комисия/Услуги/Агенции най-често в Брюксел, както и в Люксембург и в Европейски съюз. Работата е различна, в зависимост от службата, която изпълнявате. Например имате възможност да работите в сфери като човешки ресурси, право, политика на околната среда и други.

Какво предлага стажа?

 • Знания за ЕС – вникване в процесите и политиките на Европейските Институции ;

 • Парктически опит – възможност да имате роля в всекидневните дейности на Комисията ;

 • Възможност да приложите академичните си знания в практика

От какво се състои работата на стажантите?

 • Присъстване и организиране на събития, работни групи, форуми и публични изяви ;

 • Проучване и събиране на документация, отчети, консултации и отговаряне на въпроси ;

 • Осъществяване на проекти

Какво се очаква от стажантите?

 • Да бъдат отворени към Европейските проблеми ;

 • Интерес за научаване за методите да работа на Комисията ;

 • Принос към всекидневната работа с нова и свежа гледна точка ;

 • Проактивно отношение.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Съгласно условията за кандидатстване, стажът е отворен за всички граждани на Европейски съюз, без значение на каква възраст са. Лимитиран брой места има и за хора, които не са от държава членка на ЕС.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ:

Стажантската програма е отворена за завършилите висше образование, които:

 • Имат университетска диплома или еквивалент, от най-малко 3 години обучение, съответстващ на пълен цикъл (бакалавър) ;

 • Имат много добри познания (ниво C съгласно Общата европейска езикова рамка) на два официални езика на ЕС, един от които трябва да бъде процедурен език (английски, френски или немски). За гражданите извън ЕС се изисква само един процедурен език.

 • Нямат никакъв предишен трудов стаж, от какъвто и да е вид, над 6 седмици във всяка институция, орган или агенция на ЕС или делегация на ЕС.

Трябва да сте завършили поне 3-годишно обучение с университетска диплома или еквивалент, за да кандидатствате за стаж на Комисията ("Синя книга"). Само ако имате сертификат или официално потвърждение от вашия университет, че имате поне 3-годишна степен, съответстваща на пълен цикъл, ще имате право да кандидатствате.

Можете да кандидатствате само веднъж на сесия, но за толкова сесии, колкото искате. Ако не сте избрани, ще трябва да подадете заявката си отново. Същият процес ще се прилага всеки път, но без гаранция, че ще стигнете до последния етап.

КАКВО СЕ ИМА счита за ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НИВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ?

 • Дипломи или сертификати с ясно опоменати оценки ;

 • Допълнението за диплома за Европа, ако има такава ;

 • Университетски преписи.

Какво се смята за "подходяща обосновка" за език за административния стаж?

Доказателство за двуезично образование на ниво средно училище.

Майчин език / езици, въпреки че не е оценен чрез точки в предварителния подбор, се счита за доказателство за "много добро познаване" на един език. Не се изисква доказателство за самия майчин език.

Нивото на езиковите знания, различни от майчиния, трябва да бъде "много добро" и да бъде придружено от надлежно заверено доказателство, съответстващо на ниво С, в съответствие с Общата европейска езикова рамка.

Стаж като преводач:

Ако кандидатствате за стаж като преводач (в Генерална дирекция "Писмени преводи"), трябва да можете да преведете на основния (целеви) език (обикновено вашия роден език) от 2 други официални езика на ЕС (изходни езици):

 • Вашият основен (целеви) език трябва да бъде един от официалните езици на ЕС ;

 • Вашият първи език трябва да е работен език: английски, френски или немски;

 • Вашият 2-ри изходен език може да бъде всеки от официалните езици на ЕС (най-малко B2, но ниво C1 / C2 най-добре отговаря на нуждите за превод)

Какво се смята за "подходяща обосновка" за език за стажа като преводач?

 • Езикови сертификати, които показват нивото на слушане, говорене, писане и четене на езика и които са разпознати във вашата страна. Удостоверенията за участие в езикови курсове не се броят ;

 • Университетски дипломи / преписи, получени на обявения език ;

 • Официални курсове на всяко ниво на образование, което е на вашите обявени езици ;

 • Доказателство за професионален опит от работа в определена държава, което доказва, че сте използвали активно и интензивно обявения език.

Кои езици трябва да се владеят, за да се квалифицирате за стаж като преводач?

Поне един от изходните езици, които предлагате, трябва да е френски, английски или немски. Това е така, защото:

 • ЕС получава голям обем преводи и документи на френски, английски или немски език;

 • Френският, английският и немският са езиците, които служителите на ЕС най-често използват в своята работа.

Повечето документи, изпратени на "Писмени преводи" на езици, различни от френски, английски и немски, идват от държавите-членки. Някои документи идват от международни организации и национални асоциации, които пишат на Комисията на английски език.

През 2015 г. около 81% от общия обем на превода е преведен от английски, 3,7% от френски, а от немски - 2,8%, а всички останали езици - 12,5%. Преобладаващата позиция на английския език се обяснява с факта, че той е основният език за писане в Комисията.

Какво ниво се изисква за езиците, от които се превежда?

 • Първи език, избран между английски, френски или немски: C1 / C2

 • Втори език: най-малко B2, но в зависимост от конкретните нужди на съответния езиков отдел може да се изисква по-високо ниво.


bottom of page