YE React to fear, Thessaloniki, Greece is NOW CHECK-IN!

Updated: Jun 23, 2021


Международен център за развитие на образованието и обучението стартира набора на 3-ма младежи за участие в младежки обмен "React to fear" финансиран по програмата Еразъм+, който има за цел да запознае участниците относно проблемите с миграцията. Обменът ще им даде възможност да се дистанцират от гледната точка на медиите и сами да открият отговор на въпроса дали затварянето на границите и задържането на бежанците в лагери може да бъде приета практика на ЕС, в чиито основни принципи са заложени фундаменталната солидарност и зачитане на човешките права, или интеграцията на бежанците в европейското общество би могла да му даде възможност за развитие, културен и икономически растеж.


Място на провеждане: Солун, Гърция

Период на провеждане: 19 - 28.05.2017г

Профил на участниците: 3-ма младежи на възраст между 18 и 30 години, придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 40 младежи от 10 различни държави, а именно: Италия, Гърция, Испания, България, Хърватия, Македония, Турция, Сърбия, Албания и Босна и Херцеговина.

Специфични цели на проекта:

- да съсредоточи вниманието на участниците върху проблема с бежанците, повишавайки познанията им в широк европейски контекст за правата на бежанците;

- какви са положителните и отрицателни възприятия на младите хора за бежанците;

- да открият как младите хора могат да помогнат на обществото да възприеме по-лесно бежанците;

- да работят заедно и да обменят идеи, изграждайки едно по-приобщаващо общество;

- чрез разпространение на крайните резултати от проекта, да повишат знанията на обшеството относно правата на бежанците.


Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

Настаняване:

Настаняването и повечето активности по проекта ще се осъществят в четири звездния Hotel Philippion (http://www.philippion.gr/)

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

  1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 01.05.2017г.

  2. Всички получени кандидатури за съответни проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО в срок до 03.05.17г., която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

  3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат гаранция в размер на 50лв, която при получаване на оценка от страна на лидера на групата за добро представяне по време на активностите, както и за изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности , ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОРМАЦИОННИЯ ПАКЕТ на проекта.

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Пожелаваме успех на всички! :)

При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас