top of page

YE Mission Vision in London, UK is NOW CHECK-IN!Международен център за развитие на образованието и обучението стартира набора на 4-ма младежи за участие в младежки обмен "Mission Vision" , финансиран по програмата Еразъм+, който има за цел да запознае младежите по-добре с европейската система и проблемите й, европейската демократична система и значението на активното гражданство и активното участие на младите хора в политиката и обществото.

Място на провеждане: Gilwell Park, Лондон, UK

Период на провеждане: 06 - 14.09.2017г.

Профил на участниците: 4-ма младежи на възраст между 18 и 30 години, придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 55 младежи от 11 различни държави, а именно: България, Хърватия, Кипър, Чехия, Гърция, Италия, Латвия, Румъния, Словакия, Швеция и Турция.

Специфични цели на проекта:

- да помогне на младите хора да разберат концепцията за ЕС, как работи и колко важна е ролята им в него;

- да им покаже, че всяка държава-членка, независимо от това колко е голяма или малка по площ, допринася за ЕС и играе жизненоважна роля в ЕС;

- да се даде възможност на младите хора да разберат по-добре това, че като са активни членове на едно общество и като работят заедно и допринасят за растежа на ЕС, те могат да бъдат ключови играчи в ЕС;

- да се позволи на всички младежи да се чувстват еднакво важни в ЕС и в техните страни.

Проектът ще приеме спорта като средство за симулиране на работата на ЕС, което ще позволи на участниците да работят заедно разделени в международни групи, да използват индивидуалните си сили, за да направят групите по-силни, а също така и да разберат слабостите си, за да могат да си помагат и да бъдат по-силни като едно цяло. Чрез този подход ще разберат как работи ЕС и как те, като младежи, могат да работят заедно за един по-обединен Европейски съюз. По време на проекта ще бъдат анализирани много аспекти, включително културни различия, местни ресурси, както и силните страни и познания на всяка отделна държава като отделна общност. Проектът цели да покаже на младите хора по един по-различен начин как да работят заедно, да се възползват от възможностите на различните страни и хора, които да им помогнат да работят като едно цяло, точно както работи и ЕС.

Работна програма на проекта: https://drive.google.com/file/d/0B_80tklORDqYOTF5LTNMdmN2LUE/view

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

  1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 30.05.2017г.

  2. Всички получени кандидатури за съответни проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО в срок до 04.06.17г., която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

  3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат гаранция за участието си в размер на 100лв, която при получаване на оценка от страна на лидера на групата за добро представяне по време на активностите, както и за изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности , ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


bottom of page