top of page

TC Young european, open your eyes! in Madrid, Spain is NOW CHECK-IN!Международен център за развитие на образованието и обучението стартира набора на 2-ма младежи за участие в тренировъчен курс "Young european, open your eyes!", финансиран по програмата Еразъм+, който има за цел да предотврати и декодира нагласите и поведението сред младите европейци, свързани с религиозния фанатизъм.

Място на провеждане: Мадрид, Испания

Период на провеждане: 16 - 21.08.2017

Профил на участниците: 2-ма младежи на възраст между 18 и 30 години.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 26 младежи от 13 различни държави, а именно: България, Македония, Йордания, Тунис, Великобритания, Италия, Испания, Турция, Франция, Германия, Мароко, Хърватия и Румъния.

Специфични цели на проекта:

- ще бъде насърчен обменът и развитието на добрите практики, чрез създаване на мрежа от международни асоциации с различни компетентни органи, които да послужат като мултиплициращ ефект;

- методологията ще се основава на социалното изучаване на социалната интеграция в съответствие с принципа на неформалното образование, което позволява на всички участници да участват активно;

- програмата ще се състои от дебати, мозъчна атака (брейнсторминг), интерактивни семинари, обмен на информация и добри практики, междукултурни посещения, творчески дейности, оценки, коучинг уроци.

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в Резиденция "Doña Berenguela", в сърцето на слънчевата столица на Испания - Мадрид.

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

  1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 04.06.2017г.

  2. Всички получени кандидатури за съответни проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО в срок до 05.06.17г., която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

  3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 95 евро, която включва: такса участие от страна на приемащата организация в размер на 45 евро, както и гаранция за участието си в проекта в размер на 50 евро, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности , ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта. Членовете на МЦРОО доплащат само сумата от 45 евро. Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


bottom of page