top of page

YE Employ+ in Paralimni, Cyprus is NOW CHECK-IN!Международен център за развитие на образованието и обучението стартира набора на 4-ма младежи за участие в младежкия обмен "Employ+", финансиран по програмата Еразъм+, който има за цел да да помогне на младите хора да увеличат своите способност за намиране на работа и да им помогне да се ориентират къде да я търсят, както и да бъдат по-подготвени за срещата им с пазара на труда. Проектът цели да помогне в преодоляването на проблема с безработицата сред младите хора в България и Европейския съюз.

Място на провеждане: Paralimni, Cyprus

Период на провеждане: 18 - 26.09.2017

Профил на участниците: 4-ма младежи на възраст между 18 и 30 години, придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 60 младежи от 12 различни държави, а именно: България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Румъния, Словакия и Турция.

Специфични цели на проекта:

- проектът ще разгледа концепцията за пригодността за заетостта и чрез използване на различни инструменти, достъпни за младите хора, ще се опита да я увеличи. С различните семинари и дейности по проекта, младежите ще добият нови знания и ще открият нови инструменти за по-добро разбиране на пазарите на труда;

- ще бъдат разгледани въпроси като трансгранична заетост (работа в друга мобилност на работниците), образование, ЕДС, EURES и други инструменти на Европейския съюз, които ще бъдат обсъждани в детайли, най-вече чрез споделяне на личния опит на участниците с тях;

- ще бъдат разгледани главните фактори при търсенето и намирането на работа в чужда държава;

- проектът ще се опита да покаже на младите хора, че работа има за всеки, че има безброй работни места, които чакат да бъдат открити и единствено от тях зависи дали ще ги намерят или не, че намирането на работа е тяхна отговорност, а не на държавата и тяхното бъдеще е в техните ръце.

Работна програма на проекта: https://drive.google.com/file/d/0B_80tklORDqYdzNhZkZkSi0xQmc/view

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в SEK, Apollonos Street, Paralimni, Cyprus

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 16.06.2017г.

2. Всички получени кандидатури за съответни проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО в

срок до 19.06.17г., която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка

кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 50 евро, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности , ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


bottom of page