top of page

YE UP - Under Prejudices in Nabeul, Tunisia is NOW CHECK-IN!Международен център за развитие на образованието и обучението стартира набора на 5-ма младежи за участие в младежкия обмен "UP! - Under Prejudices", финансиран по програмата Еразъм+. Идеята на проекта идва от необходимостта участващите НПО-та да се борят в рамките на техните местни области (офлайн), както и в обществото като цяло (онлайн и чрез медиите) срещу дискриминацията и насилието над жените, които непрекъснато възникват и нарастват, въпреки полаганите усилия за предотвратяването им от националните институции. Участниците в проекта ще създадат кампания за насърчаване на равенството между половете - за равни права и възможности. Резултатите от обмена ще бъдат споделени в цялата мрежа за да може проектът да даде добър пример, а идеята за кампанията да се разрасне в цял свят.

Място на провеждане: Набеул, Тунис (Северна Африка)

Период на провеждане: 24.09 - 02.10.2017г.

Профил на участниците: 5-ма младежи на възраст между 18 и 25 години, придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 48 младежи от 8 различни държави, а именно: Италия, Испания, Малта, България, Мароко, Тунис, Йордания и Ливан.

Специфични цели на проекта:

- да увеличи значението на различията и културите чрез ефекта от създаването на екип и изграждането на междукултурен диалог;

- да стимулира творчеството и таланта на младите участници в проекта, като ги използва като конкретни инструменти за промяна на самите тях и техните общества;

- да предостави на младите хора информация, знания и инструменти относно борбата с дискриминацията и насилието между половете, чрез съпричастност и експериментален подход;

- да осигури медийна грамотност и подходящо дигитално образование за младите хора, като средство за постигане на положителна промяна в обществото, чрез създаването на медийна кампания, както и оборудвайки ги с по-широко познание относно езика на омразата;

- създаване на офлайн кампания (чрез флаш моб) и онлайн чрез медиите за полуляризиране на положителния образ на жените.


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в Hotel Monia club, с адрес: C. NEAPOLIS 8000 NABEUL, Tunisia

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

Поради надхвърляне на транспортните разходи, покрити от програмата Еразъм+, участниците ще трябва да доплатят сумата от 100 евро след като бъдат одобрени за участие в проекта.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

Допълнителни разходи:

- Такса участие към организаторите: 15 евро, която ще бъде събрана от всеки участник на първия работен ден от проекта.

- Трансфер от и до летището: 15 евро на човек, която ще бъде събрана при заминаването обратно на групата.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 12:00ч на 23.07.2017г.

2. Всички получени кандидатури за съответни проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати, потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 100 евро - доплащане на транспортните разходи по проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


bottom of page