top of page

YE Entrepreneurial Youths in Visual Media in Balan, Romania is NOW CHECK-IN!


Международен център за развитие на образованието и обучението стартира набора на 10 младежи за участие в младежкия обмен "Entrepreneurial Youths in Visual Media!", финансиран по програмата Еразъм+. Настоящият проект е продължение на предишния изключително успешен проект YE“Entrepreneurial Youths”. Той ще помогне на участниците да се запознаят и обменят опит относно това какво е предприемачеството и защо трябва да обмислят участието си в дейностите, свързани с него. Проектът ще им помогне да развият своя дух за инициативност и предприемачество, умения за говорене пред публика, как да си взаимодействат по неформален начин с участниците от други държави. Също така ще разберат как успешно да изградят визуална маркетингова кампания чрез средствата на фотографията, видео обработката и уеб развитието.

Място на провеждане: Balan, Romania

Период на провеждане: 25.10 - 05.11.2017

Профил на участниците: 8 младежи на възраст между 18 и 25 години, придружени от 2-ма лидери, предварително подготвени от МЦРОО.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 50 младежи от 5 различни държави, а именно: България, Македония, Румъния, Словакия и Турция.

Работната програма на проекта е предназначена към изграждане на някои специфични умения, знания и личностни качества като:

- повишаване на осведомеността сред младите участници относно важността на предприемаческия сектор в пазарната икономика и запознаването им с процеса на започване на предприемаческа дейност; - предоставяне на участниците на основни знания и умения за провеждане на успешна визуална маркетингова кампания чрез ефективното използване на Фотографията, видео и уеб програмирането.

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в 3-звездни стаи, предоставени от “Liviu Rebreanu” High School.

Линк към официалния сайт на градчето Балан - http://www.orasulbalan.ro/en

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 12:00ч на 30.09.2017

2. Всички получени кандидатури за съответни проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 20 евро, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


bottom of page