YE Sharing Backgrounds in Balan, Romania is NOW CHECK-IN!


Международен център за развитие на образованието и обучението стартира набора на 7 младежи за участие в младежкия обмен "Sharing Backgrounds!", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на проекта е да повиши нивото на междукултурно знание, умения и способности сред младите хора от по-малките райони на страната, като развие междукултурни компетенции и популяризира значението на културното разнообразие.

Място на провеждане: Balan, Romania

Период на провеждане: 18.11 - 26.11.2017

Профил на участниците: 6 младежи на възраст между 16 и 23 години, придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО.

Основният работен език на пр