top of page

YE Sharing Backgrounds in Balan, Romania is NOW CHECK-IN!


Международен център за развитие на образованието и обучението стартира набора на 7 младежи за участие в младежкия обмен "Sharing Backgrounds!", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на проекта е да повиши нивото на междукултурно знание, умения и способности сред младите хора от по-малките райони на страната, като развие междукултурни компетенции и популяризира значението на културното разнообразие.

Място на провеждане: Balan, Romania

Период на провеждане: 18.11 - 26.11.2017

Профил на участниците: 6 младежи на възраст между 16 и 23 години, придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 36 младежи от 5 различни държави, а именно: България, Полша, Литва, Унгария и Словакия.

Работната програма на проекта е предназначена към изграждане на някои специфични умения, знания и личностни качества:

- развиване на умения за говорене пред публика на чужд език (английски език) в междукултурна среда;

- повишаване нивото на културни компетенции и толерантност сред участниците.

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в 3-звездни стаи, предоставени от “Liviu Rebreanu” High School.

Линк към официалния сайт на градчето Балан - http://www.orasulbalan.ro/en

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Покриват се на 100% и транспортните разходи до 180 евро на човек. (избирането на най-подходящите и изгодни билети за Вашето пътуване, ще бъде направено от МЦРОО).

Всеки кандидат, при одобрение трябва да има възможност веднага да закупи своя двупосочен билет (след предварителна уговорка за пътуване заедно с останалите участници от България в предварително създадена група/чат за това).

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 29.10.2017

2. Всички получени кандидатури за съответни проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 20 евро, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


bottom of page