top of page

YE IntegrART in Murcia, Spain is NOW CHECK-IN!


Международен център за развитие на образованието и обучението търси 5 младежа за участие в младежкия обмен "IntegrART", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на този проект е да насърчи младите хора да се борят с дискриминацията чрез изкуството. Дискриминацията, основана на раса, етническа принадлежност, пол и сексуална ориентация. Участниците ще използват артистични дисциплини (като пластично изкуство, театър, танци, писане, фотография, др.), за да изразят мислите си, да се свързват с другите и да насърчават социалното приобщаване.


Място на провеждане: Мурсия, Испания

Период на провеждане: 15 - 24 Септември 2018г.

Профил на участниците: 5 младежи на възраст между 18 и 25 години, придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО. С предимство са младежите, страдали от дискриминация и тези с ограничени възможности (тъй като проектът е насочен предимно към тях).

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 30 младежи от 5 различни държави, а именно: България, Испания, Франция, Литва и Естония.

Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- да предостави възможност на хора от различни среди да си сътрудничат и да работят заедно; - да наблегне върху запознаването с правата на човека чрез методите на изкуството и насърчаването на равенството между половете; - да създаде у младежите чувство за съпричастност към хората с ограничени възможности, включително малцинствата; - изкуството да бъде използвано като начин за участниците да изразят себе си, да постигнат самоосъзнаване, да се наблегне върху въздействието върху социалните и гражданските действия; - участниците да бъдат в състояние да превърнат идеите в действия, използвайки иновативни и творчески методи; - по-лесно разбиране на други култури и подобряване на уменията за комуникация и решаване на проблеми.

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в "Residencia Arbolar", в непосредствена близост до плажа, намираща се на адрес: C/ Laguna de Albufera, s/n. Paraje de Punta Brava, Los Urrutias, 30368 Cartagena (Murcia).


Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 07.07.2018г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 50 евро, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Очаквайте скоро и специалното видео на МЦРОО по ICDETv, с гореспоменатите съвети. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


bottom of page