top of page

PARTICIPATE+ | TC Building bridges of tolerance in Braga, Portugal is NOW CHECK-IN!


Международен център за развитие на образованието и обучението търси 2-ма младежи за участие в тренинг курс "Building bridges of tolerance", финансиран по програмата Еразъм+. Темата на проекта е свързана с въпросите на миграцията и социалното приобщаване. Проблемите, свързани с имиграцията и така наречената "бежанска криза", не могат да бъдат разрешени единствено чрез разпространяване на осведоменост за проблема и толерантност; трябва да бъдат предприети конкретни и целеви действия, в които да се включват млади хора и младежки работници, които да работят или желаят да работят с бежанци и имигранти в своите общества.

Място на провеждане: Брага, Португалия

Период на провеждане: 1 - 9 Декември 2018г.

Профил на участниците: 2-ма младежи на възраст, навършили 18 годишна възраст и придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво. В младежкия обмен ще вземат участие младежи от 6 различни държави, а именно: България, Португалия, Италия, Гърция, Турция, Македония, Полша и Испания.

Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- различаване на трите термина, свързани с миграцията: имигрант, бежанец, търсещ убежище, за да могат да бъдат използвани правилно в бъдеще;

- анализиране на различните перспективи на миграцията: националност на имигрантите, приемащи държави и специфичните условия;

- стратегии за справяне с несправедливото отношение, на което да подложени мигрантите;

- насърчаване споделянето на опит между младежите и младежките работници и осъзнаване, че имигрантите и бежанците не са просто хора, търсещи убежище, а че те могат да допринесат по някакъв начин за подобряване на средата, която ги заобикаля, др.

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в гр. Брага в Португалия. Очаква се повече информация за точното местоположение на хотела.

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 24.10.2018г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 50 евро, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Очаквайте скоро и специалното видео на МЦРОО по ICDETv, с гореспоменатите съвети. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

bottom of page