top of page

PARTICIPATE+ | TC in Sofia , Bulgaria

TC, part of the KA2 "S.M.A.R.T." in Sofia, Bulgaria is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 10 участника за участие в обучителен курс по КА2 проекта "Sustainable Measures for Advanced Research and Training" (S.M.A.R.T.), финансиран по програмата Еразъм+. Целта на този проект е да насърчи създаването на предприятия за биологично производство и да събуди предприемаческия дух у хората. Идеята е не само да се мотивират хората, но и да им се представят всички аспекти на производството, за да могат да добият представа за реалната картина и ситуация в държавите и очакваните резултати от предприемането на подобна стъпка.

Място на провеждане: София, България

Период на провеждане: 7 - 12 Април 2019г.

Профил на участниците: 10 участника без възрастов лимит. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на добро разговорно и писмено ниво. В обучителния курс ще вземат участие участници от различни държави, а именно: България, Македония, Италия, Хърватска и Испания.

Работната програма на проекта има някои специфични цели и теми за обсъждане и подготка по тях:

- Разработване и въвеждане в практиката на предварително разработена теория;

- Обучение и практики на място;

- Запознаване с основни методи на биологично земеделие: сеитбообращение, зелени торове, компост, биологичен контрол на вредителите, култивиране;

- Запознаване с плодородието и здравето на почвата;

- Насърчаване на екологичното равновесие, опазване на биологичното разнообразие;

- Повишаване на производителността в селското стопанство;

- Методи за защита и използване на естествени материали за контрол на болестите;

- Добиване на управленски умения и компетенции;

- Разработване на предварително зададена бизнес идея/фази на изпълнение и управление;

- Разработването на идеи и управленски умения;

- Разработване на идеи и въвеждане на иновации;

- Фази и концепции на управление: иницииране, дефиниране, планиране, изпълнение и контрол;

- Търсене на източници на финансиране;

- Стъпки за бъдеща стратегия за отглеждане, др.

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Обучителният курс ще се проведе в конферентната зала на хотел Форум.

Сайт на хотела: http://hotel-forum.bg/

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Europass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 04.04.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

bottom of page