top of page

PARTICIPATE+ | YE in Costinesti, Romania

YE Gamification Exchanges in Costinesti, Romania is NOW CHECK-IN!


Международен център за развитие на образованието и обучението търси 20 младежа за участие в младежкия обмен "Gamification Exchanges", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на проекта е да се изправи пред проблема с ниската пригодност за заетост сред младежите, чрез насърчаване на младите хора да бъдат по-активни в предприемаческите дейности, чрез развитие на компетенции в програмирането и разработването на видеоигри и чрез повишаване осведомеността относно развитието на видеоигрите като решение за заетост и самостоятелна заетост.


Място на провеждане: Костинещи, Румъния

Период на провеждане: 7 - 18 Юни 2019г.


Профил на участниците: 20 младежа на възраст между 16 и 19 години, придружени от двама лидери, предварително подготвени от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 66 младежи от 3 различни държави, а именно: България, Румъния и Македония.

* Всички участници ще получат служебни бележки, издадени от МЦРОО и извиняващи им отсъствията от училище.


Работната програма на проекта е предназначена към изграждане на някои специфични умения, знания и личностни качества:

- Запознаване на участниците с всяка една стъпка от процеса на разработване на видео игри;

- Повишаване нивото на информираност на участниците относно трите общности за програмиране и разработване на видеоигри като потенциално решение за заетост и самостоятелна заетост;

- Създаване на рамка за повишаване на компетенциите по отношение на личния брандинг.


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в 3* пансион Vila Dumy, намиращ се на 200 м от плажа.

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Всички участници ще бъдат взети с автобус, изпратен от румънската организация, който ще ги вземе от София и ще го остави до мястото за настаняване.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 21.05.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

Bình luận


bottom of page