top of page

HOME - Hosting Opportunities for Migrants in EuropeПроектът "H.O.M.E. - Hosting Opportunities for Migrants in Europe" е младежка мобилност, реализирана по програма Еразъм+ и подкрепена от Италианската национална агенция в сътрудничество с Община Монтесано Салинтино, Община Спекия и с приноса на културното наследство Художествена организация Flab Arts. Той се проведе в Спекия и Монтесано, 2 малки села в южната част на региона на Апулия. Дейностите бяха осъществени между 20 и 29 март 2017 г.

В проекта участваха 40 младежи (повечето от тях на възраст 18-25 години), членове на младежки организации от Гърция, Италия, Испания, Малта и България. Проектът се проведе пореди няколко епизода на нетолерантност, расизъм и сегрегация, които мигрантите и бежанците преживяват в рамките на местния контекст в южната част на региона във връзка с нарастването на популизма и ниското въздействие на политиката на интеграция, които водят до епизоди на дискриминация в местните общности.

По този начин решихме да съберем истории от мигрантите и бежанците, които бяха настанени в приютите за търсещи убежище в Монтесано Салинтино.

Споделяме резултатите от проекта на Евро-средиземноморско ниво. Благодарение на тази стратегия за разпространение всяка европейска неправителствена организация може да използва добрите практики, които появиха от нашия проект да ги възпроизведе и експортира.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- да се насърчи по-доброто разбиране на практиките за приемане на бежанци и лица, търсещи убежище, въведени от местните общности, така че те да могат да се възприемат като добри практики на интеграция - етичен и различен начин на развитие за местната и международната общност;

- да се изградят инициативи за интерактивно познание сред младите участници, граждани и бежанци, които се намират в общността, чрез съпричастност и използване на междукултурния диалог и чрез създаване на графити и атака/партизанска поезия като средство за разпространение на историите за мигрантите, приети в Монтесано;

- да развива ново усещане на местно и международно равнище чрез възпроизводими, експортируеми и мащабируеми практики.

Проектът беше в съответствие с приоритетите на програмата "Еразъм", с целите на Обновената рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018 г.), с неотдавнашната "Парижка декларация" (2015 г.) и с Италиански приоритети за интеграция и образование (La Buona Scuola).

МЕТОДОЛОГИИ

Методологиите, използвани за H.O.M.E. се основават главно на неформалното учене: по този начин младите участници бяха основните участници в процеса.

И накрая, благодарение на реализацията на "Guerrilla Poetry" за промяната на междукултурна стойност, участниците участваха в процеса на прехвърляне на знания чрез партньорската комуникация. Младежите стават протагонисти и пратеници на Европа в една малка реалност, далеч от основните вериги, където хората имат различни представи за тяхната роля в обществото.


bottom of page