top of page

YE Centrepoint Outdoor Personal Development Programme in Lake district, National park, UK is NOW CHE


Международен център за развитие на образованието и обучението стартира набора на 4-ма младежи за участие в младежкия обмен "Centrepoint Outdoor Personal Development Programme", финансиран по програмата Еразъм+. Програмата на проекта е насочена към личностното развитие на всеки един участник, а дейностите ще се провеждат на открито. Проектът цели да развие уменията на младите хора да се справят с реални проблеми в жизнено важни ситуации. Проектът ще развие у тях умения относно междукултурната работа в екип, правилно разпределяне на бюджета, готвене, планиране, логистика, здраве и благополучие.

Място на провеждане: Lake district, National park, UK

Период на провеждане: 21 - 26.08.2017г.

Профил на участниците: 4-ма младежи на възраст между 18 и 28 години, придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 20 младежи от 4 различни държави, като ще бъдат разделени в два периода на провеждане на проекта. Българската група ще вземе участие в първия период от 21 до 26 август, заедно с участниците от Украйна.

Работната програма на проекта е предназначена към изграждане на някои специфични умения, знания и личностни качества като:

- поемане на отговорност както за себе си, така и за останалите;

- добра комуникация;

- изграждане на доверие;

- разрешаване на проблеми;

- планиране и управление на рисковете;

- изграждане на автономия и устойчивост;

- подготовка за работа и кариера.


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в Striding Edge Mountain Centre, Greenside, Glenridding, Lake District,CA11 0PN.

линк към мястото за настаняване: http://thebase.social-vision.org.uk/

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 12:00ч на 26.07.2017г.

2. Всички получени кандидатури за съответни проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 50 евро, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


bottom of page